Regulamin OSK GAZeLka

§ 1 KURS PRAWA JAZDY

 1. W skład kursu wchodzą zajęcia teoretyczne (stacjonarne lub online), zajęcia praktyczne oraz egzaminy wewnętrzne.
 2. Ośrodek nie pobiera dodatkowych opłat za kolejne podejścia do egzaminów wewnętrznych.
 3. Ośrodek zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką.
 4. Kursantowi przysługuje prawo do zmiany instruktora bez podania przyczyny.
 5. Kursantowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu. Rezygnacja powinna być złożona pisemnie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@gazelka.pl.

§ 2 OPŁATY

 1. Opłaty za kurs należy dokonać gotówką lub przelewem w całości lub w nieoprocentowanych ratach według harmonogramu:
  • I rata przed zapisaniem się na kurs,
  • II rata przed ukończeniem 10. godziny kursu praktycznego,
  • II rata przed ukończeniem 20. godziny kursu praktycznego.
 1. Aby płatności zostały odnotowane w naszych systemach, wszelkie przelewy należy wykonać nie później niż 2 dni przed planowanymi jazdami, za które wymagana jest wpłata. W innym przypadku na zajęciach należy przedstawić bankowe, wydrukowane potwierdzenie płatności.
 2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do urealnienia ceny kursu po upływie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu. Za datę rozpoczęcia kursu przyjmuje się dzień kiedy dokonano pierwszej wpłaty. W przypadku zawieszenia kursu w tym czasie, pozostała część kursu praktycznego będzie rozliczana według wzoru: [(aktualna cena kursu / 30 godzin zajęć praktycznych) –  (cena kursu w momencie zapisu / 30 godzin zajęć praktycznych)] x niewykorzystane godziny = wysokość dopłaty
 3. W przypadku braku wymaganej dopłaty do kursu instruktor wstrzyma umawianie kolejnych jazd do momentu uregulowania zaległości.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za zaplanowane godziny z instruktorem, na które kursant się nie stawił lub nie przełożył w określonym czasie. Wysokość opłaty równa jest aktualnej cenie jazd doszkalających.
 5. W przypadku rezygnacji z kursu środki wpłacone ośrodkowi zostaną zwrócone po pomniejszeniu o koszt: materiałów szkoleniowych, zajęć teoretycznych i zrealizowanych godzin szkolenia praktycznego.

§ 3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 1. Kursant zobowiązany jest do odwołanie lub przełożenia zajęć nie później niż 24 godziny przed zajęciami. Zajęcia można odwołać/przełożyć telefonicznie kontaktując się z instruktorem lub wysyłając mail na adres kontakt@gazelka.pl
 2. Infolinia ds. obsługi kursantów czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 20:00
 3. W przypadku nieobecności kursanta instruktor zobowiązany jest do oczekiwania 15 minut od zaplanowanej godziny zajęć i wykonania połączenia telefonicznego na nr kontaktowy kursanta. Po 15 minutach instruktor może stwierdzić niestawienie się kursanta i zwolniony jest z dalszego oczekiwania.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty, o której mowa w §2 punkt 3. w przypadku niedotrzymania warunków § 3 punkt 2.
 5. Na zajęciach obowiązuje wygodne obuwie. Koniecznie zrezygnuj z klapek, butów na wysokim obcasie oraz obuwia z bardzo grubą podeszwą, co może znacznie utrudnić jazdy.
 6. Instruktor jest odpowiedzialny za zdrowie kursanta, bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego oraz powierzone mienie. Instruktor zobowiązany jest prowadzić zajęcia z poszanowaniem przepisów oraz dbać o nietamowanie ruchu drogowego.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa lub płynności ruchu drogowego instruktor może użyć mechanizmów sterowania w celu przejęcia kontroli nad pojazdem. Może się to przejawiać w nagłym użyciu hamulca, chwyceniu i skręceniu kierownicą lub przyspieszeniu przez naciśnięcie pedału przyspieszenia.
 8. Kursant zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora, szczególnie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

§ 4 ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Zakończenie kursu równoznaczne jest ze zdaniem obydwu egzaminów wewnętrznych.
 2. Ośrodek zobowiązuje się do aktualizacji profilu PKK kursanta do dwóch dni roboczych po zdaniu przez niego egzaminów wewnętrznych.