Regulamin OSK GAZeLka

§ 1 KURS PRAWA JAZDY

 1. W skład kursu wchodzą zajęcia teoretyczne (stacjonarne lub online), zajęcia praktyczne oraz egzaminy wewnętrzne.
 2. Ośrodek nie pobiera dodatkowych opłat za kolejne podejścia do egzaminów wewnętrznych.
 3. Ośrodek zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką.
 4. Kursantowi przysługuje prawo do zmiany instruktora bez podania przyczyny.
 5. Kursantowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu. Rezygnacja powinna być złożona pisemnie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@gazelka.pl.

§ 2 OPŁATY

 1. Opłaty za kurs należy dokonać gotówką lub przelewem w całości lub w nieoprocentowanych ratach według harmonogramu:
  • I rata przed zapisaniem się na kurs,
  • II rata przed ukończeniem 10. godziny kursu praktycznego,
  • II rata przed ukończeniem 20. godziny kursu praktycznego.
 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do urealnienia ceny kursu po upływie 12 miesięcy od daty zapisu. W przypadku zawieszenia kursu pozostała część kursu praktycznego będzie rozliczana według wzoru: [(aktualna cena kursu / 30 godzin zajęć praktycznych) –  (cena kursu w momencie zapisu / 30 godzin zajęć praktycznych)] x niewykorzystane godziny = wysokość dopłaty
 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za zaplanowane godziny z instruktorem, na które kursant się nie stawił lub nie przełożył w określonym czasie. Wysokość opłaty równa jest aktualnej cenie jazd doszkalających.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu środki wpłacone ośrodkowi zostaną zwrócone po pomniejszeniu o koszt: materiałów szkoleniowych, zajęć teoretycznych i zrealizowanych godzin szkolenia praktycznego.

§ 3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 1. Ośrodek zobowiązuje się do przypomnienia o zaplanowanych zajęciach praktycznych za pomocą SMS-a wysyłanego na nr telefonu kursanta 24 godziny przed zajęciami.
 2. Kursant zobowiązany jest do odwołanie lub przełożenia zajęć nie później niż 24 godziny przed zajęciami. Zajęcia można odwołać/przełożyć telefonicznie kontaktując się z instruktorem lub jednym z numerów podanych w SMS-ie przypominającym. 
 3. W przypadku nieobecności kursanta instruktor zobowiązany jest do oczekiwania 15 minut od zaplanowanej godziny zajęć i wykonania połączenia telefonicznego na nr kontaktowy kursanta. Po 15 minutach instruktor może stwierdzić niestawienie się kursanta i zwolniony jest z dalszego oczekiwania.
 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty, o której mowa w §2 punkt 3. w przypadku niedotrzymania warunków § 3 punkt 2.

§ 4 ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Zakończenie kursu równoznaczne jest ze zdaniem obydwu egzaminów wewnętrznych.
 2. Ośrodek zobowiązuje się do aktualizacji profilu PKK kursanta najpóźniej następnego dnia po zdaniu przez niego egzaminów wewnętrznych.